ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” е юридическо лице с нестопанска цел, определена за извършване на дейност в обществена полза, вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206833714 и със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1715, ж.к. Младост 4, бл. 426А, вх. А, ап. 46, тел.: +359 895 727 564 / +359 885 178 117, е-mail: hello@pro-xuman.com, интернет страница: https://pro-xuman.com/

Един от основните приоритети на Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” е Вашата поверителност. Тази “Политика за сигурност” съдържа  информация за личните данни, които събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношение и начините, по които ги използваме.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация относно нашата Политика за сигурност, не се колебайте да се свържете с нас.

Дата на актуализация: 29.02.2022 г.

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” (наричана по-долу Фондацията) може да актуализира Политиката за сигурност на личните данни, като публикува известие на своя уебсайт.

Използвайки нашия уебсайт и/или сключвайки договор с нас, вие се съгласявате с нашата Политика за сигурност и нейните условия.

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” осигурява, че ще препраща към тази Политика за сигурност с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на интернет страницата https://pro-xuman.com/ и сключването и изпълнението на договори с Фондацията на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор, дарител или кандидат за работа. 
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Фондацията.
 • За целите на легитимните интереси на Фондацията или на трета страна.
 • Изрично получено съгласие от Вас при използване на контактната форма или записване за получаване на бюлетин на интернет страницата https://pro-xuman.com/.

При събиране и обработка на Вашите лични данни ние спазваме следните принципи: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението; цялостност и поверителност, отчетност.

 • Данни на субекти Дарители физически лица (даряващи материални дарения), които подписват договор за дарение с Фондацията – три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, банкова сметка.
 • Данни на субекти Дарители физически лица (даряващи услуга/труд или други нематериални дарения), които подписват договор за дарение на услуга/труд с Фондацията – три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, банкова сметка.
 • Данни на субекти, които кандидатстват за работа във Фондацията – три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адреси, телефон, имейл адрес, образование, трудов опит и квалификации, други данни, които сте изпратили във Вашата автобиография и/или мотивационно писмо.
 • Данни на субекти, които сключват трудов или граждански договор – три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, данни от документ за самоличност, адреси, образование, банкова сметка, имейл адрес, други, предоставени от субекта.
 • Данни на субекти – Партньори и клиенти – физически лица – три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон, имейл адрес, банкова сметка.
 • Данни на субекти – Партньори и клиенти – юридически лица – имена на законните представители на юридически лица и имена и единен граждански номер на пълномощници на юридически лица, банкова сметка. В зависимост от предмета на договорните отношения и при необходимост за изпълнение им – данни на техни служители/изпълнители, като три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, образование, трудов опит и квалификации,  данни от поръчки, налични в сайта (при предоставен достъп до администраторски панел на сайт) –  съгласно предоставеното от субекта – Партньор.
 • Данни на субекти, които не са страна по договор, но които по тяхна инициатива предоставят на Фондацията личните си данни във връзка със заявления, жалби, сигнали и др. – имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес – съгласно предоставеното от субекта.
 • Данни на субекти абонирани за бюлетин – имейл адрес, имена.
 • Данни за субекти отправили запитване чрез формите на интернет страницата на Фондацията – имена, имейл адрес, телефонсъгласно предоставеното от субекта.
 • Данни на субекти, които участват в провеждани от Фондацията събития, обучения, рекламни кампании, томболи, игри в интернет или на определено за целта място, независимо дали участието в тях е обвързано с покупка или не – име, фамилия, населено място, имейл адрес, телефонен номер, възраст, .
 • Данни на субекти – Посетители на Уеб страницата на Фондацията – в хода на използване на сайта може да обработим данни, които не съдържат лични данни, но се касаят до субекта, като например неговия IP адрес, данни за активността му в сайта и др. подобни.
 • Физическа идентичност – име, ЕГН/ЛНЧ, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка, един или повече специфични признаци и други
 • Образование – вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата, допълнителна квалификация. Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;
 • Допълнителна квалификация – данните се представят от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;
 • Трудова дейност – професионална биография – данните се представят от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;
 • Икономическа идентичност – финансово състояние – данните се предоставят от юридически лица, във връзка с изпълнение на договорени взаимоотношения във всички случаи, когато е необходимо (напр. предоставяне на консултантски услуги за допустимост на организацията за кандидатстване по проекти, когато програмния оператор е поставил съответното изискване);
 • Технически данни, събирани в хода на използване на Сайта

Фондацията не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Ако субект сам, по своя инициатива и желание предостави такива категории данни, то  Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” не носи отговорност за предоставянето, а единствено се задължава да предоставя спрямо тях същите мерки за защита, каквито са предвидени за изисканите лични данни.

Фондацията не извършва трансфер на данни към трети държави. Личните данни са събрани от Фондацията от лицата, за които се отнасят. Фондацията не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Фондацията не събира и не обработва лична информация за деца под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители/настойници. Ако смятате, че Вашето дете е предоставило този вид информация на Фондацията, без Вашето съгласие, силно ви препоръчваме незабавно да се свържете с нас и ние ще положим всички усилия да премахнем такава информация от базат с данни.

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” събира, използва и обработва предоставените от Вас лични данни, предвидени в настоящата Политика за сигурност във връзка с използването на интернет страницата https://pro-xuman.com/ и сключване на договор с Фондацията, включително за следните цели:

 • Използване на интернет страницата https://pro-xuman.com/.
 • Индивидуализация на страна по договора.
 • Обработка и оценка на подадени кандидатури / автобиографии / оферти.
 • Изпълнение на нормативно установено задължение.
 • Защита на легитимните интереси на Фондацията или на трета страна
 • Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • Изпращане на бюлетин при изразено от Вас желание.
 • Идентифициране на субект на данни, осъществяване на комуникация и изпращане на отговори  на запитвания, жалби, сигнали и друга кореспонденция. 
 • Организиране на кампании и други събития, предоставяне на възможност за участие в събитието и комуникация с участниците.
 • Получаване на резултати и/или обратна връзка от участници в кампании и други събития.
 • Изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес.

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа/стаж/доброволческа дейност за срок не по-дълъг от 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по набиране и подбор на персонал/стажанти. След изтичане на срока, Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще. В случай че неодобрен кандидат за работа/стаж е предоставил оригинални или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност, квалификационна степен, стаж или друго обстоятелство, Фондацията връща тези документи на кандидата в 6-месечен срок от приключване на подбора.

Фондацията прекратява използването на лични данни свързани с договорни правоотношение след прекратяване на договора, но не ги изтрива преди изтичане на пет години от прекратяването на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Фондацията. Данните, съдържащи се в данъчни и счетоводни документи, се съхраняват за съответния предвиден в закона срок – до 11 години.

Срокът, за който личните данни се съхраняват, е ограничен до строг минимум.

Фондацията обработва личните Ви данни, предоставени на основание съгласие, до изричното оттегляне на това съгласие. 

В отношенията със своите клиенти, Фондацията обработва данни в качеството си на обработващ данните, които са му възложени за обработка от клиентите/партньорите. Това се отнася и в случаите на разработване и управление на проекти, извършване на маркетингови кампании, лендинг страници, маркетингови активности, игри, сайтове, фейсбук групи и страници и други. В този случай Фондацията предприема предварителни действия, за да се увери, че личните Ви данни се обработват законосъобразно и съгласно GDPR изискванията и спазва изричните инструкции на клиента (администратора на данните) при обработката. След приключване на съответната активност, Фондацията предава данните на клиента (администратора на данните) и ги изтрива от своята база данни.

Фондацията съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата на уебсайта на Фондацията, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице или 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия. Данните на участниците в събития се съхраняват до изричното оттегляне на съгласието от страна на физическото лице или до приключване на събитието. 

Фондацията Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Фондацията или друго.

Фондацията съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.

Фондацията може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, както и за предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. Можете да получите по-подробна информация за обработващите лични данни, като се свържете с нас на посочените данни за контакт.

Посочените обработващи и администратори на данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни и Фондацията сключва с обработващите лични данни договори за гарантиране на техните задължения спрямо защитата на Вашите лични данни.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни, които се обработват на основание съгласие, да продължат да бъдат обработвани от Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” за конкретна или за всички цели на обработване. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси, включително и за законните представители и физически лица-партньори или клиенти по договор с Фондацията.

Право на достъп

 Вие имате право да изискате и получите от Фондацията потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Фондацията Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Фондацията да коригира неточните лични данни и/или попълни  непълните лични данни, свързани с Вас. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните Вашите лични данни чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 4.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Фондацията изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Фондацията има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондацията.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Фондацията или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени.
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Организацията ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • Информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено.
 • Техническа информация за функционирането на интернет страницата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или попълнената форма в Приложение № 2 по имейл с молба за потвърждение за получаване.

Фондацията може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Фондацията не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Фондацията да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондацията да провери точността на личните данни.
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
 • Фондацията не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондацията имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Фондацията, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Фондацията:

 • Да поискате от Фондацията да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор.
 • Да поискате от Фондацията пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Фондацията да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фондацията може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

В случай че Фондацията установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондацията, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. 

Право на жалба до надзорен орган

    Вие имате право да подадете жалба срещу Фондацията (администратор на данни) до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, телефон: 02 915 3 518.

Вие може да упражните Вашите права по всяко време чрез подаването на писмено искане до Фондацията, изпратено на адреса или имейла на Фондацията. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез бланките, приложени към настоящата информация. Тези бланки не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Упражняването на Вашите права е безплатно, но Фондацията си запазва правото, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията, да наложи разумна такса, като се вземат предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откажем да предприеме действия по искането. Ще Ви информираме за нашите такси, в случай че са приложими, преди произнасяне по Вашето искане.

Фондацията предоставя на субекта на лични данни информация относно действията, предприети във връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от 30 календарни дни от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Фондацията информира субекта на лични данни за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато субекта на лични данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субекта на лични данни не е поискал друго. Ако Фондацията не предприеме действия по исканетосубекта на лични данни, Фондацията уведомява субекта на лични данни без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред.