Финал на проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост”

Лого ММС и Прохюмън

В рамките на последните шест месеца успешно се реализира проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост”, насочен към подпомагане на личностното и професионално развитие на младежите в България. Основните дейности по проекта включваха обучения, консултации и менторска подкрепа, като целта беше да се изградят нови умения и знания у участниците, необходими за успешно професионално и личностно реализиране.

Проведени обучения и менторска подкрепа

Проектът обхвана няколко населени места, сред които гр. Вършец, гр. Брусарци, с. Медковец, с. Чепинци, гр. Чепеларе и гр. Рудозем. В рамките на проекта бяха проведени две основни обучения:

 1. “Предприемачество 2.0: Майсторство в Дигиталната Ера” – насочено към развиване на бизнес умения и познания в дигиталната среда.
 2. “Кариерен компас – от идея до инсайт с менторска подкрепа” – фокусирано върху кариерното ориентиране и развитието на професионални умения.

Общо 226 младежи взеха участие в обученията и менторската подкрепа, като в тях се включиха 37 младежи с по-малко възможности и 18 младежи, които не работят и не учат. Бяха предоставени индивидуални консултации на 8 младежи за подпомагане на бъдещото им професионално и личностно развитие.

Анализ на обратната връзка от участниците

С цел получаване на обратна връзка бе проведена анкета сред участниците, като резултатите показват високо ниво на удовлетвореност от менторската подкрепа и обученията.

Удовлетвореност от менторската подкрепа

 • Напълно удовлетворен/а: 67 отговора (65.69%)
 • Удовлетворен/а: 34 отговора (33.33%)
 • Не съм удовлетворен/а: 0 отговора (0%)
 • Не мога да преценя: 1 отговор (0.98%)

Наясно със силните качества и професионални предпочитания

 • Напълно наясно съм: 54 отговора (52.94%)
 • Наясно съм: 43 отговора (42.16%)
 • Не съм наясно: 1 отговор (0.98%)
 • Не мога да преценя: 4 отговора (3.92%)

Мотивация и ангажираност по време на обученията:

 • Много ниска мотивация и ангажираност: 3 отговора (2.9%)
 • Ниска мотивация и ангажираност: 2 отговора (1.9%)
 • Умерена степен на мотивация и ангажираност: 24 отговора (23.1%)
 • Висока степен на мотивация и ангажираност: 35 отговора (33.7%)
 • Много висока мотивация и ангажираност: 38 отговора (36.5%)

Придобити умения и приложимост на знанията

Участниците отбелязаха придобиване на нови умения в категории като работа в екип, мислене извън рамката, лидерски качества, финансова грамотност, бизнес умения и личностно развитие. Най-много отговори бяха свързани с бизнес умения и планиране, следвани от личностно развитие и работа в екип.

Приложимост на придобитите знания и умения:

 • 1 (Напълно са неприложими): 0 отговора (0%)
 • 2: 0 отговора (0%)
 • 3: 13 отговора (12.7%)
 • 4: 26 отговора (25.5%)
 • 5 (Приложими са в най-висока степен): 63 отговора (61.80%)

Цялостни впечатления и препоръки

Общите впечатления от обученията и менторските сесии бяха изключително положителни, като 82.7% от участниците дадоха положителни отзиви. Препоръките за бъдещи теми включват инвестиции, пасиви, активи и сложна лихва. Преобладаващата част от участниците изразиха желание за участие в бъдещи дейности и обучения, като интересите варират от финансова грамотност и управление на парите до дигитален маркетинг, изобразително изкуство и психология.

Изводи

Данните показват, че менторските програми и обучения са били ефективни и участниците са получили значителна полза от тях. Младежите са успели да се ориентират по-добре в своите професионални и лични цели, придобивайки нови знания и умения, приложими в реалния живот. Високото ниво на мотивация и ангажираност по време на обученията допълнително подчертава успеха на проекта.

Информация за проекта и договора