Менторството като основен елемент в проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост”

Лого ММС и Прохюмън

Менторството е важна част от успешното изпълнение на проекти, насочени към развитието на уменията на младежите. В рамките на проект “С нови знания и умения за дистанционна заетост”, финансиран от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности, то играе ключова роля.

Значението на менторството

Менторството е съществен механизъм за подпомагане и насърчаване на кариерното развитие. То е процес, чрез който по-опитен или по-квалифициран човек (ментор) предоставя подкрепа, насоки и съвети на по-млад или по-неопитен човек, който се стреми към развитие и постигане на определени цели. Значението на менторството е многопластово и включва:

  1. Споделяне на знания и опит, което помага за по-бързото и ефективно развитие.
  2. Подкрепа, която вдъхновява и мотивира участниците да продължат, въпреки  предизвикателствата.
  3. Развитие на умения чрез консултации, обучения и упражнения, с които  менторът помага за постигане на поставените индивидуални цели.
  4. Насоки за личностно, кариерно развитие  и професионален растеж, според качествата и предпочитанията.
  5. Изграждане на доверие и връзки, които могат да бъдат от полза както в професионален, така и в личен план.

Всички тези аспекти допринасят за постигане на поставените цели и развитието на хората като професионалисти. 

Менторството в проект "С нови знания и умения за дистанционна заетост"

Като обучител в рамките на проекта e привлечен Илиян Бойчев, който притежава впечатляващ практически опит в изготвянето и провеждането на  корпоративни и индивидуални обучения, адаптирани спрямо спецификата, нивото и интересите на обучаемите. Той е способен да мотивира и да напътства, като създава позитивна и приятелска атмосфера.

Илиян е основател и изпълнителен директор на IBTrainings и автор на книгата “Финансовите уроци на Марти”.

Разнообразие на темите и методите на обучение и менторство

Дейностите по проекта предвиждат менторство на младежи от различни малки населени места в страната. Сред включените теми са управление на кариерата чрез дизайн мислене, инициативност и предприемачество, ефективна комуникация, себеуправление, дигитални компетенции, предприемачество и други. Използват се основно интерактивни подходи, креативни и практически методи чрез ролеви и ситуационни игри за ефективното развитие на меки и ключови умения, които предоставят на участниците възможност да приложат усвоените знания в реални ситуации.

С разнообразието от включени дейности,  проектът на Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” “С нови знания и умения за дистанционна заетост” се явява  ключова инициатива за развитието на предприемаческата култура и подобряването на дигиталните умения сред младите хора.

Информация за проекта и договора