Стъпка към успеха с Новия Проект „С нови знания и умения за дистанционна заетост” 

Лого ММС и Прохюмън

България е една от най-изостаналите държави в Европейския съюз по отношение на развитието на цифрово общество и цифрова икономика. Недостигът на предприемаческа култура и ниското ниво на дигитални умения в страната са фактори, които затрудняват развитието на младежката общност и икономиката като цяло.

Според Годишния доклад за младежта, България няма високи нива на предприемаческа култура, която да се предава през поколенията. Според официалните данни на Евростат, България е на предпоследно място в ЕС по индекса на цифрова икономика (DESI) през 2022 г. По отношение на дигиталните умения, страната остава значително под средното за ЕС и делът на хората с поне основни умения и над основни дигитални умения е доста по-нисък от средния за ЕС (8% спрямо средно за ЕС от 26%). 

Проект "С нови знания и умения за дистанционна заетост"

В този контекст се зароди и най-новият проект на фондация “Дигитален свят ПроХюмън”, който има за цел да осигури равен достъп на младежи от малки населени места до дейности, спомагащи за тяхното личностно и професионално развитие. Проектът цели да подпомогне развитието на предприемаческата култура и подобряването на дигиталните умения сред младите хора.

Развиване на предприемаческа култура

Проектът се фокусира върху укрепването на предприемаческата култура сред младежите. Чрез модула “Кариерен Компас”, участниците ще получат инструменти и знания за личностно и професионално развитие, които ще ги подготвят за навлизане в света на дигиталната заетост и предприемачеството.

Подобряване на дигиталните умения

Проектът предлага иновативни методи на обучение за подобряване на дигиталните умения. Чрез специализирани обучителни модули, младежите ще усвоят умения, които ще им помогнат да се адаптират към изискванията на дигиталната ера.

Неформално обучение и менторство

Участниците в проекта ще имат възможност за неформално обучение и менторство, което ще подпомогне развитието на техните идеи и бизнес проекти. Това ще допринесе за създаването на устойчива общност от подкрепа и обмен на знания.

Мотивация и очаквани резултати

Проектът “С нови знания и умения за дистанционна заетост” е отговор на необходимостта от създаване на възможности за младите хора в малките населени места в България. Чрез реализацията на проектните дейности ще се подпомогне личностното и професионалното израстване на младежите и ще се предостави възможност за развитие на предприемаческа и/или дигитална заетост. Това от своя страна се очаква да има и положително въздействие в посока намаляване на миграционните процеси  от малките населени места.

Вярваме, че с реализацията на проекта „С нови знания и умения за дистанционна заетост” ще допринесем за промяна в представата за предприемачеството в обществото. 

Инициативата има потенциал да промени текущата тенденция и да подготви следващото поколение за предизвикателствата на бъдещето.

Информация за проекта и договора