AI-MarkYouth – за развитие на умения в сферата на дигиталния маркетинг

AI Mark Youth Project

Фондация “Дигитален свят ПроХюмън” стартира нова вдъхновяваща инициатива, насочена към развитие на цифровите умения сред младежи, с което да се допринесе за по-добри възможности за личностно и професионално развитие. Този амбициозен проект се стреми да се справи с несъответствието в нивата на цифрова грамотност в различни региони, с акцент върху изкуствения интелект и дигиталния маркетинг.

Според Индексът за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото за 2022 г. (DESI) съществуват значителни пропуски в уменията в цифрова среда, особено в страни като България и Румъния, които са съответно на 26-то и 27-мо място от 27-те държави от ЕС. В България едва 8% от хората притежават умения над основното дигитално ниво, рязко контрастиращо със средна стойност за ЕС от 26%. От друга старна, Малта и Испания са в челните редици по отношение на напредъка в тази сфера, класирайки се съответно на 6-то и 7-мо място, демонстрирайки високо ниво по отношение на интеграцията на цифровите технологии и обществените услуги.

Настоящият проект има за цел да преодолее дигиталното разделение, като предостави на младежите, включително тези с по-малко възможности, обучение по дигитален маркетинг.

Учебна програма

В рамките на проекта ще бъде разработена учебна програма, която да отговори на основните нужди на младежите в сферата на дигиталния маркетинг, като се фокусира върху четири ключови теми:

  1. Въведение в дигиталния маркетинг
  2. Въведение в AI технологията в дигиталния маркетинг
  3. AI инструменти за създаване на съдържание / маркетинг с добавена реалност
  4. Геймификация в дигиталния маркетинг
Проучване и обучения

Като част от проекта ще бъде проведено проучване за идентифициране на добри практики и инструменти в сферата на дигиталния маркетинг, с акцент върху интегрирането на изкуствения интелект. На тази база ще бъде разработен и наръчник в онлайн формат, който да служи като ценен ресурс както за младежите работници, така и за самите младежи. 

Ще бъдат организирани обучителни сесии за младежки работници, с цел по-ефективно менторство. Ще бъде осигурено и обучение за младежи, за да се гарантира, че те могат да използват новите технологии и да се възползват от възможностите, предоставени от изкуствения интелект и дигиталния маркетинг.

Цели на проекта и въздействие

Проектът е в съответствие с мисиите на участващите организации, които са посветени на развитието на младежта, цифровите умения, на иновациите и създаване на положително социално въздействие. Основната цел е да се създаде по-приобщаваща и квалифицирана, цифрово-грамотна работна ръка.

Проект AI-MarkYouth се финансира от програма Еразъм+ на Европейския съюз и обединява четири партньорски организации:

  • Фондация “Дигитален свят ПроХюмън”, България. Координаторът на проекта се фокусира върху развитието на дигиталните умения, предприемачеството, иновациите, устойчивите и социално отговорни бизнес практики.
  • Passport 2 Employability International (P2 P2EINT), Малта притежава опит в обучението на обучители и преподаватели и разполага с богат набор от ресурси и различни инструменти за преподаване и учене.
  • Tomorrow Hub, Румъния насърчава активното гражданско участие и се ангажира с инициативи, целящи по-добро бъдеще за младите хора. Притежава опит в сферата на личностното развитие, дигитализацията, иновациите, устойчивост и предприемачество сред местните младежи.
  • Inercia Digital, Испания е най-опитния партньор от проектна гледна точка, притежаващ Акредитация за съответствие от AENOR и Еразъм+ за професионално образование и обучение. Организацията има опит в областта на дистанционното образование и обучение, допринасяйки за развитието на различни умения и насърчаването на нови възможности за заетост.

За повече информация относно проекта и как да се включите, моля, свържете се с нас.